60 850 sigles couvrant 225 pays, 52 langues et 35 310 sites officiels
Depuis 2005
30/04/2017

IFFD

Interdisziplinäre Forschungsgemeinschaft Frankreich-Deutschland

00024592.300